کاتارسیس

پالایش و تخلیه روح و روان

کاتارسیس

پالایش و تخلیه روح و روان

متولد 1371

فارغالتحصیل رشته روانشناسی عمومی