کسی نمی‌داند دقیقاً چه کسی تلفن را اختراع کرد. هرچند سازمانِ ثبتِ اختراعاتِ امریکا آن را به نام الکساندر گراهام بل اسکاتلندی تبار نوشته است، بسیاری تصور می‌کردند او این فکر را از مخترعی امریکایی به نام اِلیشا گرِی دزدیده بوده. دیگرانی هم اصرار دارند اعتبارِ این اختراع را باید به‌پای یک ایتالیایی به نام مانتزتی یا یک فرانسوی به نام بورسوُل یا یک آلمانی به نام رایس یا یک ایتالیاییِ دیگر به نام موچی نوشت.

نکته‌ای که کسی تردید در آن ندارد این است که همه‌ی این مردان در اواسط قرن نوزدهم با این ایده‌ی انتقالِ ارتعاشاتِ صوتی از یک مکان به مکانی دیگر کلنجار می‌رفتند. اما اولین مکالمه‌ی تلفنیِ تاریخ، بینِ بل و توماس واتسون که در اتاق‌های جداگانه ایستاده بودند شامل این کلمات بود: بیا اینجا؛ می‌خواهم ببینمت.

در بی‌شمار تماسِ تلفنیِ بعدازآن، این مفهوم هرگز از زبانمان دور نشده. بیا اینجا. می‌خواهم ببینمت. عاشقان ناشکیبا. دوستانِ دور از هم. پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایی که با نوه‌هایشان حرف می‌زدند. صدای تلفن چیزی است از جنس اغوا؛ از جنسِ نانِ تُرد برای اشتها. بیا اینجا. می‌خواهم ببینمت.


 اولین تماس تلفنی از بهشت ،میچ آلبوم