هنر عشق ورزیدن

پیشگفتار کتاب «هنر عشق ورزیدن»:

 

مطالعه‌ی این کتاب برای کسانی که دستورالعمل ساده‌ای برای هنر عشق ورزیدن می‌جویند، کاری یأس‌آور خواهد بود. برعکس، در این کتاب نشان داده خواهد شد که عشق احساسی نیست که هر کس، صرفنظر از مرحلهی بلوغ به آسانی بدان گرفتار شود. این کتاب میخواهد خواننده را متقاعد ساز که تمام کوششهای او برای عشق ورزیدن محکوم به شکست است، مگر آنکه خود او با جد تمام برای تکامل تمامی شخصیت خویش بکوشد، تا آنجا که به جهتبینی سازندهای دست یابد. این کتاب میخواهد اثبات کند که اگر آدمی همسایهاش را دوست نداشته باشد و از فروتنی واقعی، شهامت، ایمان و انضباط بیبهره باشد، از عشق فردی خرسند نخواهد شد. در فرهنگهایی که این صفات نادرند، کسب استعداد مهر ورزیدن نیز به‌ناچار در حکم موفقیتی نادر خواهد بود. هر کس میتواند از خود سوال کند که واقعاً چند نفر آدم مهرورز در عمر خود دیده است.

با وجود این، دشواری این کار پرزحمت دلیل آن نیست که ما برای شناسایی مشکلات این راه و نیز آگاهی از شرایط وصول بدان دست برداریم. برای اجتناب از پیچیدگیهای غیرلازم، من سعی کردهام که مسائل را، تا آنجا که ممکن است، با زبانی غیرفنی مطرح کنم؛ و نیز به همین دلیل به آثار و مآخذ مربوط به عشق کمتر اشاره کرده‌ام و در این کار امساک ورزیده‌ام.

اما من برای مشکل دیگری نتوانستهام جوابی کاملاً قانعکننده بیابم، و آن پرهیز از تکرار عقایدی است که در کتابهای قبلیام آمده است. خوانندگانی که به خصوص با کتابهای «گریز از آزادی»، «انسان برای خویشتن»، و «جامعه سالم» آشنایی دارند، درخواهند یافت که در کتاب حاضر بسیاری از مطالب آثار قبلی تکرار شده است. با وجود این، کتاب «هنر عشق ورزیدن» به هیچ وجه تلخیص مطالب کتابهای قبلی نیست، در این کتاب اندیشههای بسیار جز آنچه در کتابهای قبلی دیدهاید، مطرح شدهاند و چون همهی مطالب بر محور یک موضوع، یعنی هنر عشق ورزیدن دور میزنند، طبیعتاً به مطالب قبلی نیز با دیدی نو نظر افکنده خواهد شد.


هنر عشق ورزیدن

هنر عشق ورزیدن


 

مشخصات کتاب: 

 

عنوان: هنر عشق ورزیدن

نویسنده: اریک فروم

مترجم: پوری سلطانی

ناشر: مروارید

سال انتشار: 1389 (چاپ بیستوهفتم)

تعداد صفحات: 216

قیمت: 3900 تومان