گرچه وانمود می‌کنم راه‌حل هر فرد را بدون قضاوت می‌پذیرم، در نهان راه‌حل‌ها را به سه گروه برنزی، نقره‌ای و طلایی طبقه‌بندی می‌کنم. بعضی افراد سراسر زندگی را جنگی کین خواهانه می‌بینند که باید در آن پیروز شد، گروهی غرق در نومیدی تنها رویای صلح، رهایی و آزادی از رنج را در سر می‌پرورانند، برخی زندگی‌شان را فدای موفقیت، ثروت، قدرت یا حقیقت می‌کنند، برخی دیگر در پی تعالی خویشند و در علتی با موجودی دیگر- معشوق یا ذات الهی- غوطه‌ور می‌شوند، دیگرانی هم هستند که معنای زندگی را در خدمت به دیگران، در شکوفایی یا در آفرینش می‌بینند. 


اروین یالوم، مامان و معنی زندگی