همرنگ شدن


همرنگ جماعت شدن برای دریافت پذیرش از سوی دیگران، مانند خوابیدن روی تخت‌خواب پروکراستیز در اسطوره‌شناسی یونان است. مسافران در راه سفر به آتن روی این تخت‌خواب خوابانده می‌شدند. اگر کوچک‌تر از آن بودند، آنقدر کشیده می‌شدند تا هم‌اندازه‌ی این تخت‌خواب شوند و اگر بزرگ‌تر بودند، دست و پای آن‌ها را می‌بریدند تا هم‌اندازه‌ی تخت‌خواب شوند.


تعداد کمی هم‌اندازه‌ی این تخت‌خواب بودند. این‌ها همان افرادی هستند که به سادگی می‌توانند با دیگران همرنگ شوند و با خوشحالی این کار را انجام می‌دهند.


مسافرانی که از تخت‌خواب پروکراستیز به سلامت گذر می‌کردند و به آتن وارد می‌شدند، با خود چنین می‌اندیشیدند که تحمل این سختی‌ها ارزشمند است. در دنیای امروز هم گاهی موفقیت همین‌گونه است.

 

دکتر ژان شینودا بولن، انواع مردان