و نیچه گریه کرد

وین،قرن نوزدهم.لو سالومه آمده است تا یوزف برویر،پزشک مشهور و استاد زیگموند فروید را بیابد.او نگران دوستش،نیچه است.برویر باید اندیشمند بزرگ و تنها را که از سردرد شدیدی رنج می برد،معالجه کند و او را از این گرفتاری برهاند.ولی نیچه